Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Tu casa BCN es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades es podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: LLOGUER 2013, SCP J65969644 Avda. Meridiana, 460 08030 Barcelona